Zápis z valné hromady

Honební společenstvo Olešnice u Rychnova nad Kněžnou
517 41 Hřibiny-Ledská, Ledská 64
IČO 48612626

Zápis z valné hromady Honebního společenstva Olešnice u Rychnova nad Kněžnou

Datum konání – 2.10.2012
Místo konání – chata mysliveckého sdružení Střezmá Olešnice v Častolovicích

Přítomno:  viz prezenční listiny , dle sdělení mandátové komise

Program schůze:
viz. Příloha č.1 – POZVÁNKA

Valnou hromadu honebního společenstva zahájil s mírným zpožděním, zapříčiněným potřebou evidence hlasujících a počtů hlasů, starosta honebního společenstva p.Miloslav Zaňka.
Časový prostor byl vyplněn podáním občerstvení  všem přítomným!
 

 1. Úvod
  Starosta HS přivítal všechny přítomné, omluvil se za zdržení zahájení schůze, vysvětlil důvody (roztříštěnost pozemků mezi mnoho majitelů) a představil program schůze. Schváleno bez připomínek.
   
 2. Volby komisí
  Následovalo přednesení návrhu na členy jednotlivých komisí schůze a jejich postupné schvalování:

 

Zapisovatel: Radomír Podolský – schválen jednohlasně
Mandátová komise: Pavel Žid, Karel Janeček, Jiří Malý – schváleni jednohlasně
Volební komise: MVDr.Václav Hodný, Miloslav Zeman, Adam Mitana – schváleni jednohlasně
Návrhová komise: Ing.Josef Vanický, Jaromír Dostál, Vít Podolský-schváleni jednohlasně

Představen jednací řád a volební řád starostou HS, o návrzích bude hlasováno veřejně – schváleno bez připomínek

 

 1. Zpráva mandátové komise – přednesl p.Pavel Žid
  Informoval přítomné o celkovém počtu hlasů v HS /1 hlas na každý započatý 1ha výměry honitby/ , tj. členové honebního společenstva disponují 1913 hlasy. Na dnešní valné hromadě je přítomno 1356 hlasů. Valná hromada byla prohlášena za usnášeníschopnou.
   
 2. Informace starosty HS o činnosti HS Olešnice od poslední valné hromady, která se konala  12.3.2004
  4.12.1992 založilo 214 zakládajících členů HS Střezmá Olešnice (později přejmenováno na HS Olešnice) a ke dni 25.1.1993 byla vytvořena společenstevní honitba o výměře 2055,7ha. Nyní je v HS evidováno 377 členů.  
  Účastníci schůze byli seznámeni se způsobem využití finančních prostředků z nájmu z honitby, informoval o tom, že velké změny v evidenci přinesla digitalizace pozemkových map, po které HS muselo přistoupit k nákupu dat od Katastrálního úřadu, neboť dosavadní mapy se staly nepoužitelnými.
  Nově bude HS informovat a zvát své členy přes obecní vývěsky a nové webové stránky, na které bude zřízen přístup přes nově zakládané stránky Mysliveckého sdružení Střezmá Olešnice  www.ms-olesnice.cz

  Dále se p.Zaňka zabýval činností odstupujícího výboru -  již pracuje 20let, a HS by nefungovalo dle jeho mínění  bez velkého zapojení myslivců. Největší problém přinášejí škody působené černou zvěří, zvyšuje se počet stížností majitelů pozemků, kteří však jen zřídka dle starosty HS činí přiměřená opatření. Myslivci následně věnují úsilí jak obnově poškozených pozemků, tak tlumení černé zvěře odlovem, často obětují hodně volného času, a vlastních finančních prostředků.

  Dále p.Zaňka poděkoval odstupujícímu výboru HS a Mysliveckému sdružení Střezmá Olešnice a jeho členům za příkladnou spolupráci po celou dobu existence HS.
   
 3. Zpráva o finančním hospodaření HS Olešnice za uplynulé období – přednesl Jaromír Dostál
  Přítomní byli seznámeni s příslušnými paragrafy a normami, podle nichž HS hospodaří. Poté podána detailní informace o příjmech a výdajích HS za uplynulé období,  a stavu peněžních prostředků na účtu a v pokladně HS.

  hlasováno všemi přítomnými o finanční zprávě HS – schváleno jednohlasně – 1356 hlasů
   
 4. Schválení úpravy stanov honebního společenstva
  Návrh ke schválení změn ve stanovách HS přednesl a zdůvodnil starosta HS.
  úprava čl.6 bod 3 – povinnost při zveřejnění pozvánek na valnou hromadu HS na webu www.ms-olesnice.cz a obecních vývěskách – bylo projednáno předem na obcích
  úprava čl.7 – bod 2 – do pozice starosty a místostarosty HS může být volena i osoba, která není vlastníkem honebních pozemků v honitbě HS Olešnice

  připomínka vznesena zástupcem spol. FINE DREAM, s.r.o. Praha – navrhl zasílat pozvání na valnou hromadu HS elektronicky. S návrhem přítomní souhlasili.
  Dostavil se 1 hlasující - přibylo 54 hlasů – nyní 1410 – schváleno jednohlasně
   
 5. Rozdělení nájemného
  návrh přednesl starosta HS M.Zaňka
  platí 7,-Kč/1ha nájemné, návrh je zachovat nájemné ve stejné výši
  Dále navrhl z finančních prostředků HS vyčlenit částku 15.000,- Kč, tu ponechat na účtech HS a zbylou částku rozdělit dle katastrální výměry příslušným obecním úřadům s tím, že má HS  – do budoucna toto dělat každých 5 let automaticky, vždy ponechat 15.000,-Kč na účtu HS
  Výbor HS má však mít právo toto bez svolání HS pozastavit.


Následovala připomínka zástupce FINE DREAM, s.r.o. Praha - navrhl vytvořit rezervní fond prokrytí případných škod způsobených černou zvěří, k návrhu se přiklonil p.Pavel Žid
zástupce spol. FINE DREAM –další dotaz na to, kolik pozemků spravuje v honitbě Pozemkový fond – odpovězeno p.Dusilem - cca 67ha, starostou HS následně vysvětlen způsob vyplácení nájemného na přičleněné pozemky /zvýšené nájemné majitelům některých přičleněných pozemků bude hradit dle smlouvy Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice/.

Jaromír Dostál – děkuje za myslivce za návrh přející myslivcům, avšak bojí se, že cca 80tis nebude stačit na krytí více než škod na 1poli, což by mohlo vytvořit nežádoucí precedens a následně vést k ohrožení platební schopnosti, případně k likvidaci mysliveckého sdružení.Krédo myslivců by dle jeho názoru zvedlo využít finance na ekologické projekty, lidé tomuto záměru dávali často souhlas při podepisování plné moci.

Za připomínku poděkoval vedoucí schůze, zmínil příklad, kdy myslivci se zúčastnili brigády na úpravu louky poškozené černou zvěří v minulém týdnu, přiklání se k názoru Jaromíra Dostála
Miloslav Zeman požaduje, aby obce dodaly potvrzení, jak byla částka využita – M.Zaňka se domnívá, že je možno obecním zastupitelstvům důvěřovat a ustoupit od požadavku na kontrolu.

V další diskusi dohodnuto navýšení částky, kterou si HS ponechá, na 20 tis Kč, ponechat však výboru HS právo a kompetenci změnit pravidla rozdělení v případě výjimečné situace – živelné pohromy, rozšíření nákazy zvěře apod.
1 osoba se zdržela hlasování – 34 hlasů, ostatními schváleno
 

 1. Pronájem honitby – nová nájemní smlouva

  doslovný návrh smlouvy přednesl  Ing.Vanický – návrh uzavřít novou smlouvu do 31.3.2023 na dobu určitou, 10 let.
  Zaneseno opční a přednostní právo k uzavření nájemní smlouvy na další období pro Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s., 2055,7 ha je výměr honitby, 7,- Kč/1ha bude činit nájemné, tedy 14391,-Kč/rok. Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s. bude doplácet zvýšené nájemné některým majitelům přičleněných pozemků.

  Jar.Dostál – připomínka – jeden sporný bod v návrhu – povinnost vést evidenci bodové hodnoty ulovené zvěře, vysvětlil Pavel Žid, že v reálu není  evidence dle bodové hodnoty vedena, je neproveditelná  – návrh smlouvy byl v tomto bodu upraven
  hlasováno – jednohlasně schváleno

   
 2. Návrh a volba nového výboru Honebního společenstva Olešnice

  MVDr.Hodný představil kandidáty na nové členy výboru
  Milan Žid, Olešnice – revírník Správa lesů F.D.Sternberg - starosta HS – schválen jednohlasně Ing.Josef Vanický, Hřibiny – místostarosta HS – schválen jednohlasně
  Vít Podolský, Olešnice – seřizovač Řetězy Vamberk – člen výboru – schválen jednohlasně
  Josef Vanický –Synkov,  manažer závodu Isover Častolovice – člen výboru – schválen jednohlasně
  Petr Šimerda, Lično-zámečník údržbář Assa Abloy RK – člen výboru – schválen jednohlasně
   
 3. Diskuse
  R.Podolský – podal informaci, že byl jmenován správcem web.stránek MSOlešnice – stránky jsou nové, budou postupně doplňovány – na úvod zde bude umístěn zápis z valné hromady HS, stanovy HS apod.
  spol. FINE DREAM – Je rodinná vazba mezi starostou HS a mysliveckým hospodářem MS ? Odpověděl vedoucí schůze – ano, je to zapříčiněno především malou ochotou dalších lidí být voleni do této funkce 
  Pavel Žid  - poděkoval za MS Olešnice odstupujícímu honebnímu výboru HS za spolupráci a vyslovil přání, aby tato spolupráce stejně dobře pokračovala
   
 4. Usnesení

Návrh usnesení  přednesl Ing.Josef Vanický
připomínka Pavla Žida – požaduje odstranit chybu v počtu evidovaných hlasů - upraveno
hlasováno – schváleno jednohlasně

Závěr: Odstupující starosta HS poděkoval přítomným za účast, popřál úspěchy novému výboru HS, přeje si, aby nový výbor pracoval opět min 10 či 20let, především  z  technických důvodů.

 

Zapsal: Radomír Podolský – 2.října 2012, chata MS Střezmá Olešnice v Častolovicích


za HS Olešnice ověřil: Milan Žid – starosta HS


PŘÍLOHA č.1 - Pozvánka na valnou hromadu