Usnesení valné hromady

Honební společenstvo Olešnice u Rychnova nad Kněžnou
517 41 Hřibiny-Ledská, Ledská 64
IČO 48612626

 

Usnesení z valné hromady Honebního společenstva Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, konané dne 2.10.2012

 

 

Valná hromada schvaluje:

1/         - volbu zapisovatele pana Radomíra Podolského

- volbu mandátové komise a zároveň sčítače hlasů ve složení p. Žid Pavel, p. Janeček      Karel, p. Malý Jiří

- volbu volební komise ve složení MVDr. Hodný Václav, p. Mitana Adam, p. Zeman Miloslav

- volbu návrhové komise ve složení Ing. Vanický Josef, p. Podolský Vít, p. Dostál Jaromír

2/ zprávu starosty Honebního společenstva Olešnice /dále HS/ za uplynulé období

3/ zprávu o finančním hospodaření za uplynulé období

4/ schvaluje úpravy stanov HS v článku 6 bod 3 a v článku 7 bod 2

5/ využití finančních prostředků z nájemného

a/ na provoz HS ponechat v pokladně a na účtu u ČSOB celkovou částku 20 000,- Kč, ostatní finanční prostředky rozdělit mezi městské a obecní úřady na území honitby v poměru dle katastrální výměry připadající na jednotlivé úřady, vždy po 5 letech.

c/ v případě výjimečné situace může honební výbor toto rozdělení změnit, nebo pozastavit úplně, bez povinnosti svolat valnou hromadu HS

     d/ nájemné stanoveno ve výši 7,- Kč za 1 ha, členům HS nebude vypláceno

6/ pronájem společenstevní honitby Mysliveckému sdružení Střezmá Olešnice, o.s. i s opčním     právem přednostního pronájmu pro období let 2023 až 2033   

7/ volbu nového starosty, místostarosty a dalších 3 členů výboru HS

 

Valná hromada bere na vědomí:

1/ zprávu mandátové komise o počtu členů přítomných na valné hromadě

    Valné hromady se účastní členové HS s počtem hlasů 1356, v průběhu jednání oznámen mandátovou komisí příchod dalšího člena HS, disponujícího 54 hlasy, celkem přítomni hlasování o usnesení z valné hromady členové s 1410 hlasy

 

Valná hromada ukládá :

1/ odstupujícímu starostovi předat bez odkladu veškerou agendu a doklady HS novému starostovi

2/ novému starostovi zajistit nové podpisové vzory  pro manipulaci s finančními prostředky

3/ novému starostovi a výboru HS vést co nejpřesněji evidenci členů HS a všech přičleněných majitelů honebních pozemků

4/ novému starostovi a výboru HS uzavřít nájemní smlouvu s Mysliveckým sdružením Střezmá Olešnice,o.s., a kontrolovat její dodržování

5/ novému starostovi a výboru HS rozdělit bez odkladu finanční prostředky dle návrhu valné hromady HS, tj. bezprostředně po převedení podpisových práv k manipulaci s financemi HS  

 

Valná hromada doporučuje:
novému starostovi změnit adresu sídla honebního společenstva, dle místa trvalého pobytu starosty HS.


Usnesení v tomto znění bylo schváleno počtem hlasů 1410 a je nedílnou součástí zápisu z valné hromady honebního společenstva.

 

Za návrhovou komisi: Ing. Vanický Josef

 

 

Zapsal: Radomír Podolský                ověřil: Milan Žid – starosta HS Olešnice

 

 

v Častolovicích dne 2.10.2012