Stanovy HS Olešnice

04.12.2012 07:28

STANOVY HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA

 

Čl. 1

Založení honebního společenstva

 1. Název, sídlo a registrace honebního společenstva:

Název: Honební společenstvo  - Olešnice u  Rychnova n.Kn.

 

                                                       

      Sídlo a adresa : Malá Ledská 64,           PSČ 517 41  Kostelec n. Orl.        

       IČ 48612626

      Honební společenstvo vzniklo dnem :4.12.1992  ,který  je dnem registrace u

      pověřeného obecního  úřadu (orgánu státní správy myslivosti) v Rychnově nad Kn,.

      s registračním číslem : ŽP-LHZ-8/92

      Současně s registrací jako podmínkou vzniku honebního společenstva došlo k uznání

      jeho společenstevní honitby s názvem STŘEZMÁ OLEŠNICE u RK.

      a to rozhodnutím  pod č. j. LHZ 449/92-221

 1. Honební společenstvo je právnickou osobou založeno podle zákona č. 449/2001 Sb., o

myslivosti. Je založeno na dobu  NEURČITOU.

 

Čl. 2

Působnost a poslání honebního společenstva
 1. Honební společenstvo je založeno za účelem tvorby a využití společenstevní honitby.

Honitbu podle zákona o myslivosti využívá samo /ve vlastní režii/ nebo ji pronajímá.

 1. Honební společenstvo nesmí vlastním jménem podnikat, nesmí se účastnit podnikání

      jiných osob a nesmí zřizovat organizační složky.

 1. Honební společenstvo  spolupracuje s orgány státní správy myslivosti a dalšími státními

      orgány, s vlastníky, popřípadě uživateli sousedních honiteb a s dalšími subjekty   

      působícími na úseku myslivosti a ochrany přírody.

 

Čl. 3

Vznik a zánik členství v honebním společenstvu

 1. Členy honebního společenstva mohou být pouze vlastníci nebo spoluvlastníci  (dále jen  „vlastníci“)souvislých honebních pozemků, které tvoří společenstevní honitbu. Spoluvlastníci  honebních  pozemků se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva člena, nebo mohou určit společného zmocněnce.
 2. Vlastníci honebních pozemků, tím že  podepsali  seznam vlastníků předkládaný k návrhu na registraci honebního společenstva, vyslovili souhlas s členstvím v honebním společenstvu a  jsou tak jeho zakládajícími členy.
 3. Vlastníci honebních pozemků, které orgán státní správy myslivosti přičlenil do společenstevní honitby, se stávají řádnými členy honebního společenstva, pokud do 30 dnů od doručení vyrozumění o přičlenění oznámí písemně honebnímu společenstvu, že

trvají na členství.    

 1. Převede- li člen honebního společenstva  vlastnické právo k honebním pozemkům, které   jsou součástí společenstevní honitby, jeho členství v honebním společenstvu zaniká; nabyvatel těchto pozemků se stane členem, pokud do 30 dnů ode dne vzniku svého vlastnického práva oznámí písemně honebnímu společenstvu, že trvá na členství; to platí obdobně  o zániku členství úmrtím člena a o vzniku členství dědici.
 2. Člen honebního společenstva  může ukončit své členství na základě písemného oznámení doručeného starostovi honebního společenstva; členství zaniká  posledním dnem kalendářního roku, ve kterém bylo oznámení učiněno. Zánikem členství nevzniká bývalému členovi nárok na náhradu za přičlenění.

6.   Jiní vlastníci honebních pozemků v obvodu společenstevní honitby /například vlastníci

      pozemků, kteří netrvali na členství podle bodů 3. a 4., vlastníci, kteří vystoupili podle

      bodu 5./ se  stávají  členy honebního společenstva na základě přijetí podané přihlášky.  

 1. Členství v honebním společenstvu dále zaniká, staly- li se všechny honební pozemky člena v obvodu honitby pozemky nehonebními.
 2. Osoba, jejíž členství v honebním společenstvu zaniklo podle bodů 5. nebo 7., má nárok na

      vypořádací podíl. Vypořádací podíl se  této osobě vyplatí po schválení roční účetní

      uzávěrky; vypočte se  z v ní uvedených finančních prostředků honebního společenstva

      jako podíl odpovídajícím výměře honebních pozemků, které bývalý člen vlastní, k výměře

      honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu.

     

 1. Honební společenstvo vede seznam svých členů, v němž se zapisuje  počet hlasů jednotlivých členů, název, sídlo a identifikační číslo člena, jde- li o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, rodné číslo a  trvalé bydliště fyzické osoby, která je členem. Honební společenstvo je povinno každému svému členu na jeho písemnou žádost  a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech členů nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti.

 

Čl. 4

Práva a povinnosti členů
 1. Člen honebního společenstva má tato základní práva
 • účastnit se jednání a rozhodování na valných hromadách,
 • volit a být volen do honebního výboru,
 • účastnit se provádění myslivosti ve společenstevní honitbě, pokud ji honební společenstvo využívá na vlastní účet,
 • podílet se na rozdělení čistého výtěžku, pokud nebude valnou hromadou rozhodnuto o jiném jeho použití,
 • podávat návrhy a stížnosti orgánům honebního společenstva,
 • obdržet na požádání opis seznamu členů nebo jeho části, kopie zápisu z jednání valné hromady nebo jeho části,
 • obdržet při zániku členství vypořádací podíl v případech uvedených ve stanovách.

 

 1. Člen honebního společenstva má tyto základní povinnosti

-     vyslat na jednání valné hromady svého zmocněnce, nemůže- li se jí sám účastnit,

 • plnit ustanovení těchto stanov a provozního řádu přijatého pro případ provádění 

      myslivosti ve společenstevní honitbě, pokud ji honební společenstvo využívá na

      vlastní účet,

 • plnit rozhodnutí přijatá orgány honebního společenstva,
 • podílet se na úhradě případných škod způsobených honebním společenstvem.

 

Čl. 5

Působnost valné hromady
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem honebního společenstva.
 2. Do působnosti valné hromady náleží
 1. volba a odvolání honebního starosty, který  je zároveň předsedou honebního výboru, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru z řad členů honebního společenstva,
 2. schvalovat návrhy honebního starosty nebo honebního výboru o finančním

hospodaření a o použití čistého výtěžku, včetně případných návrhů půjček a úvěrů

nebo jakýchkoliv návrhů závazků, které mohou významným způsobem ovlivnit hospodaření honebního společenstva,

 1. rozhodovat o způsobu využití společenstevní honitby buď
 1. o nájmu honitby (jejím uzavření, změně nebo vypovězení), nebo
 2. o využití honitby ve vlastní režii honebního společenstva (v tom případě

i o schválení provozního řádu honitby,

d)   rozhodnutí o změně stanov, o návrhu změny honitby (§ 31 zákona o myslivosti),

 1. rozhodnutí o přijetí vlastníka honebního pozemku za člena (článek 3 bod 6.),
 2. rozhodnutí o zřízení rezervního fondu a schvalování jeho příjmů a vydání,
 3. rozhodnutí o způsobu majetkoprávního vypořádání pro případ zániku honebního společenstva,
 4. rozhodnutí o zrušení honebního společenstva a případně o jmenování likvidátora,
 5. rozhodnutí o dalších otázkách, které si valná hromada vyhradí.

3.  Valná hromada přenáší  působnost podle odstavce 2 písm. c) na honební výbor.  

 

Čl. 6

Jednání valné hromady
 1. Valnou hromadu svolává honební starosta zpravidla jednou ročně. V případě nečinnosti honebního starosty může valnou hromadu svolat honební místostarosta.
 2. Člen nebo členové honebního společenstva, jejichž hlasy činí alespoň 10%  všech hlasů,

mohou požádat honebního starostu o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí (mimořádnou valnou hromadu). Honební starosta je povinen do 30 dnů od doručení této žádosti takovou valnou hromadu svolat; pokud ji nesvolá, má právo ji svolat člen nebo členové, kteří podali žádost o její svolání.

 1. Honební starosta je povinen zveřejnit pozvánku na valnou hromadu s uvedením místa, data, hodiny a pořadu jednání na úřední desce obecních nebo městských úřadů v obvodu společenstevní honitby , na webových stránkách mysliveckého sdružení Střezmá Olešnice o.s. /www.ms-olesnice.cz/ a elektronickou poštou pokud mu bude oznámená, nejméně 15 dní před konáním valné hromady. Součástí pozvánky na valnou hromadu musí být i návrhy na rozhodnutí uvedená v čl. 5 bodu 2. písmenech b) a c), má- li o nich být na valné hromadě jednáno.

Projednat  záležitost, která nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu, lze pouze se souhlasem přítomných členů.  Povinnosti uvedené v tomto bodě pro honebního starostu  platí i pro  honebního místostarostu  a člena nebo členy, kteří podle předchozích bodů mohou svolat valnou hromadu.

4.   Hlasovací právo   na valné hromadě přísluší pouze členům honebního společenstva. Člen

      se může na jednání valné hromady nechat zastoupit jinou osobou,  která předloží plnou

      moc s uvedením pověření k hlasování. Na  rozhodování se členové  podílejí podle výměry

      honebních  pozemků, které vlastní a které  tvoří společenstevní honitbu. Za každý, i

      započatý hektar  výměry honebního pozemku,  který v honitbě vlastní, přísluší členovi 1

hlas.

5.  Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni členové  honebního

      společenstva nebo jejich zástupci,  kteří mají alespoň polovinu hlasů.  Nesejde- li se

      potřebný počet členů s požadovaným   počtem hlasů po uplynutí jedné   hodiny od

     stanoveného počátku valné hromady, může se   valná hromada platně usnášet  za

      jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů.

 1. Valná hromada rozhoduje prostou většinou  hlasů přítomných členů honebního společenstva. K rozhodnutí podle článku 5 bodu  2 písmen b), c) a d) a podle  článku 5 

      bodu 3 se vyžaduje souhlas tří čtvrtin  hlasů přítomných členů.

7.   O jednání valné hromady    musí být pořízen zápis obsahující průběh jednání a přijatá

      rozhodnutí. Zápis podepisuje honební starosta nebo honební místostarosta a valnou

      hromadou zvolený  zapisovatel. Každý člen honebního společenstva může,  na své

      náklady,  požádat o vydání  kopie zápisu nebo jeho části.

8.  Členové honebního společenstva mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou   hromadu.

      V takovém případě osoba, která je jinak oprávněna svolat valnou hromadu, předloží návrh

      rozhodnutí členům k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají  učinit písemné

      vyjádření. Nevyjádří- li se člen ve lhůtě, platí, že souhlasí. Osoba, která  předložila návrh

      rozhodnutí, pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým členům. Většina  se počítá

      z celkového počtu hlasů příslušejících všem členům.

 1. Považuje- li člen honebního společenstva rozhodnutí valné hromady za nezákonné nebo  

      odporující stanovám, může do 15 dnů ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl, nejpozději 

      však do 3 měsíců od konání valné hromady, domáhat, aby soud vyslovil neplatnost 

      rozhodnutí valné hromady, jinak jeho právo zaniká; toto platí obdobně i pro rozhodnutí

      přijaté podle bodu 8.

 

Čl. 7

Honební starosta

 1. Honební starosta zastupuje honební společenstvo navenek a je jeho statutárním  orgánem.

      Honebního starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje honební místostarosta, který pak

      jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny honebnímu starostovi.

 1. Honebního starostu a honebního místostarostu volí valná hromada na období 10 let a to z členů honebního společenstva nebo z fyzických osob, které navrhne člen honebního společenstva.
 2. Jestliže honební starosta zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční

období, musí valná hromada do 1 měsíce zvolit nového honebního starostu. Až do zvolení nového honebního starosty vykonává tuto funkci honební místostarosta.

 1. Honební starosta kromě působnosti uvedené v bodu 1.
 1. obstarává všechny záležitosti honebního společenstva, které nepatří do působnosti

      valné hromady, s výjimkou těch záležitostí, jejichž rozhodování si valná hromada

      vyhradila; je povinen řídit se pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními

      předpisy a stanovami; za svoji činnost valné hromadě odpovídá,

 1. rozhoduje po předchozím souhlasu honebního výboru o způsobu využití

      společenstevní honitby, včetně uzavření, změny nebo  vypovězení smlouvy o nájmu

      honitby, jestliže valná hromada tuto působnost  na honební výbor podle článku 5 

      přenesla,

 1. připravuje popřípadě zajišťuje přípravu podkladů a návrhů pro jednání valné hromady

(její působnost podle článku 5),  zprávu o činnosti za období od minulé valné hromady

a návrh činnosti na další období.

 1. svolává a řídí jednání valné hromady,
 2. realizuje usnesení valné hromady,
 3. dbá na dodržování právních předpisů v činnosti honebního společenstva,
 4. uděluje plnou moc k zastupování honebního společenstva, pokud je nemůže zastoupit sám nebo je nemůže zastoupit místostarosta,
 5. pečuje o majetek honebního společenstva,
 6. vede seznam členů honebního společenstva,
 7. odpovídá za  dokumenty honebního společenstva, které musí být uchovávány  po celou dobu jeho existence., t. j. především vyhotovení stanov a seznamu členů s vyznačením registrace, rozhodnutí o uznání společenstevní honitby včetně jejího mapového zákresu, zápisy z jednání valných hromad a honebního výboru.
 1. Honební starosta je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Honební  starosta odpovídá honebnímu společenstvu za škodu, kterou způsobil porušením

      právních povinností při výkonu funkce. V řízení proti honebnímu starostovi zastupuje

      honební společenstvo určený člen honebního výboru, a není- li honební výbor zvolen,

      kterýkoliv člen honebního společenstva-

 

Čl. 8

Honební výbor

 1. Pokud počet členů honebního společenstva přesahuje 10, je honební společenstvo povinno zvolit honební výbor, který tvoří honební starosta, honební místostarosta a nejméně 1 a nejvýše 5  dalších členů.
 2. Pro svolávání honebního výboru platí ustanovení o svolávání valné hromady obdobně.
 3. Jednání  honebního výboru se mohou účastnit pozvané osoby.
 4. Honební výbor je schopný se usnášet, je- li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K usnesení honebního výboru je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů; při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.  

5.  O jednání honebního výboru  musí být pořízen zápis obsahující průběh jednání a přijatá

rozhodnutí. Zápis podepisují všichni přítomní členové honebního výboru.

 1. Při obstarání záležitostí honebního společenstva má honební výbor postavení honebního

      starosty, s výjimkou práva zastupovat honební společenstvo navenek a s výjimkou udělení

      plné moci.

 

Čl. 9

Využití honitby

 1. Při využití společenstevní honitby  pronájmem je honební společenstvo povinno přednostně  ji pronajmout   za podmínek uvedených v § 32 zákona o myslivosti svému členovi, popřípadě vlastníkovi honebního pozemku v této honitbě, který není členem honebního společenstva, nebo mysliveckému sdružení vzniklému z těchto členů (vlastníků honebních pozemků). Pokud nejsou  takoví zájemci o nájem, stanoví honební společenstvo  kriteria pronájmu a pronajme pak honitbu zájemci, který při dodržení kriterií předložil nejvýhodnější  nabídku.

Zástupce nájemce může být přizván na jednání honebního výboru například k projednání plánu mysliveckého hospodaření.  

 1. Pro využití společenstevní honitby  ve vlastní režii  přijímá honební společenstvo svůj provozní řád a ustanovuje mysliveckého hospodáře a mysliveckou stráž (stráže).  Myslivecký hospodář , pokud není členem honebního výboru, je na jeho jednání pravidelně zván a je také oprávněn  žádat jeho svolání. Provozní řád musí v účasti na užívání honitby dát přednost  členům honebního společenstva, popřípadě vlastníkům honebních pozemků v této honitbě, kteří nejsou jeho členy.

 

Čl. 10

Zásady hospodaření

 1. Honební společenstvo odpovídá za své závazky celým svým majetkem.  Členové honebního společenstva ručí za závazky honebního společenstva.
 2. Příjmem honebního společenstva mohou být
 1. příjem z využití společenstevní honitby na vlastní účet,
 2. příjmy z pronájmu společenstevní honitby,
 3. dary a dědictví,
 4. půjčky a úvěry a úroky z vkladů,
 5. jiné příjmy, stanoví- li tak zvláštní zákon.
 1. Výdajem honebního společenstva mohou být
 1. náhrada za přičlenění  honebních pozemků placená jejich vlastníkům,
 2. odměny za činnost vykonanou pro honební společenstvo,

      c)  použití čistého výtěžku na účely stanovené valnou hromadou, popřípadě jeho rozdělení

           mezi členy podle počtu jejich hlasů (článek 6 bod 4.),

      d) jiné nezbytně nutné výdaje.

 1. Honební společenstvo vede účetnictví podle příslušných postupů pro účtování vydaných MF ČR.

 

Čl. 11

Zrušení a zánik honebního společenstva

 1. Honební společenstvo zaniká dnem výmazu z rejstříku honebních společenstev vedených orgánem státní správy myslivosti. Zániku honebního společenstva předchází jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
 2. Honební společenstvo se zrušuje s likvidací
 1. dnem zániku společenstevní honitby,
 2. uplynutím doby, na kterou bylo založeno,
 3. dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení honebního společenstva, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato; rozhodnout o zrušení lze pouze tak, aby nejpozději v den zrušení zanikla smlouva o nájmu honitby, je- li uzavřena.
 1. Honební společenstvo se zrušuje bez likvidace  sloučením do jiného honebního

       společenstva nebo splynutím dvou nebo více honebních společenstev.

 1. Na likvidaci majetku a závazků zrušeného honebního společenstva se použijí předpisy o

      likvidaci majetku a závazků obchodních společností.   Zjistí- li likvidátor kdykoliv

      v průběhu likvidace, že majetek zrušeného honebního společenstva je předlužen, je

      povinen navrhnout prohlášení konkursu. Skončí- li likvidace majetkovým zůstatkem,

      rozdělí jej likvidátor mezi členy honebního společenstva vedené v seznamu členů ke dni

      vstupu do likvidace,  a to podle počtu jejich hlasů (článek 6 bod 4.).

 1. Likvidátora jmenuje a  jeho odměnu stanoví valná hromada honebního společenstva.

      Neučiní- li tak bez zbytečného odkladu, je likvidátor jmenován soudem.

 1. Zrušení honebního společenstva (bod 1.) a vstup do likvidace včetně jména, příjmení a 

      místa trvalého pobytu likvidátora je honební společenstvo povinno bezodkladně oznámit

      orgánu státní správy myslivosti, který vede rejstřík honebních společenstev.

 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

     

Tyto stanovy upravené podle paragrafu 69 ods. 2 zákona o myslivosti byly přijaty na valné hromadě honebního společenstva Olešnice u RK konané dne 2.10.2012 v Častolovicích.